ප්‍රහාරයක් ද? ඝාතනයක් ද? ගුණරත්න කට්ටඬියා දහඅට සන්නිය නටද්දී මහින්ද අගමැති පුටුවට? හිපාටු JRගේ සෙල්ලම අලුත් පිට්ටනියක!

මහාචාර්ය රොහාන් ගුණරත්න වෙිදිකාවට ආවෙිය.ඒ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඔහු ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන ලද Sri Lanka’s Easter Sunday Massacre: Lessons for the International Community ග්‍රන්ථය එළි දැක්වීමටය. එම ග්‍රන්ථයේ දොරට වැඩුමට අග විනිසුරු ඇතුළු ⁣ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් රොත්තක්ද නීතිපතිවරයාද ආරක්ෂක අංශ වල ප්‍රධානීන් ගනනාවක්ද සහභාගි වී සිටියහ. රොහාන් ගුණරත්නගේ ග්‍රන්ථයෙහි අන්තර්ගතය තුළ ඇත්තේ ⁣පාස්කු බොම්බ ප්‍රහාරය ඉස්ලාමි … Continue reading ප්‍රහාරයක් ද? ඝාතනයක් ද? ගුණරත්න කට්ටඬියා දහඅට සන්නිය නටද්දී මහින්ද අගමැති පුටුවට? හිපාටු JRගේ සෙල්ලම අලුත් පිට්ටනියක!