ඇමරිකානු නියෝජිතයන්ගේ ශ්‍රි ලංකා ගමන ගැන වෙල්ස් කට අරී… ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ ඉතා වැදගත් දේපළ ශ්‍රී ලංකාව සතුයි.. ඒකීය ශ්‍රි ලංකාව සමඟ “මිලිටරි-මිලිටරි” ගිවිසුමක්! Alice G Wells ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය හමුවේ කී කතාව…

Published on: Jan 30, 2020 – ප්‍රතිසංස්කරණ හා ප්‍රතිසන්ධාන මාවතෙහි ගමන් කරන ශ්‍රී ලංකාව සමඟ අඛණ්ඩව කටයුතු කිරීමට ඇමරිකාව් සුදානම් බවත් ඒ හරහා ඇමරිකාව ලබා දෙන වටිනාකම් අවධාරණය කරමින් ජනාධිපති ට්‍රම්ප්ගේ ලිපියක් ශ්‍රි ලංකා සංචාරය අතරතුර ජනාධිපතිවරයා (ගෝඨාභය) සමඟ අප කළ සාකච්ඡාවේදී, ලීසා කර්ටිස් සහ මම (ඇලිස් ජී වෙල්ස් ) ඉදිරිපත් කල බව රයිසිනා සංවාදයට (Raisina … Continue reading ඇමරිකානු නියෝජිතයන්ගේ ශ්‍රි ලංකා ගමන ගැන වෙල්ස් කට අරී… ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ ඉතා වැදගත් දේපළ ශ්‍රී ලංකාව සතුයි.. ඒකීය ශ්‍රි ලංකාව සමඟ “මිලිටරි-මිලිටරි” ගිවිසුමක්! Alice G Wells ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය හමුවේ කී කතාව…