රාජපක්ෂ ජුන්ටාව ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදයේ අයින්ද්‍රීය කොටස්කරුවෙකි!! පාස්කු ප්‍රහාරය ගෝඨාව ගේන්න කළ කුමන්ත්‍රණයක්….

Published on- Oct 28, 2019 රාජපක්ෂ ජුන්ටාව මාෆියාවකි. එහි දේශීය හස්තය දේශපාලන කෙමනක් වන පොහොට්ටුව මගින් නියෝජනය කරන කල එහි ජාත්‍යන්තර හස්තය පුර්න වශයෙන නියෝජනය කරන්නේ පුර්න වශයෙන්ම නියෝජනය කරන්නේ පුර්න වශයෙන්ම කලු මෆියාවකි. එහි ප්‍රධානියන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ උදයංග වීරතුංග හා නිස්සංක සේනාධිපති යන ජාත්‍යන්තර රතු වරෙන්තු කරුවන් විසිනි. ඔවුන් ගේ ප්‍රධාන ආදායම් ප්‍රභවය … Continue reading රාජපක්ෂ ජුන්ටාව ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදයේ අයින්ද්‍රීය කොටස්කරුවෙකි!! පාස්කු ප්‍රහාරය ගෝඨාව ගේන්න කළ කුමන්ත්‍රණයක්….