විශේෂාංග

වැලි කැටේට විද්ද යහපාලනය (Video)

පසුගිය දා තංගල්ලේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාව මුණ ගැසීමට පැමිණි පොළොන්නරුවේ මිනිසුන් ඔවුන්ට දැන් අත් වී ඇති ඉරණම ගැන අනාවරණයක් කළා. ඒ අහිංසක මිනිසුන්ට යහපාලනය පෙන්වා වැලි ටිකට විදින ආකාරයයි….ඔබත් අහන්න 

හිත රිදුනානම්,බොරුවක් කියලා හිතනවානම් දැන්ම ලියන්න.පිළිතුරු දිමේ අයිතිය තහවුරු කර තිබේ.- lankanewsweb.today@gmail.com

Top