අවස්ථා ගණනාවකදි ශ්‍රි ලංකා ආණ්ඩුව  විසින් මර්දණයට මෙන්ම තහනමට ලක් කළ ලංකා නිවුස් වෙබ් ඩොට් ටුඩේ (www.lankanewsweb.today/www.lankanewsweb.info/ www.lankanewsweb.org)වෙබ් අඩවිය දැන් www.lankanewsnetwork.org යන නව වෙබ් ලිපිනය සහ www.lankaecast.com යන ලිපිනය හරහාද යලිත් ජනතාවට කියවිමට හැකියාව ඇත.  ඒ අනුව  www.lankanewsnetwork.org වෙබ් අඩවිය තුළ පලවන සැම පුවතක්ම වගකිමෙන් යුතුව වාර්තා කරන බව අපි අවධාරණය කර සිටිමට කැමැත්තෙමු.

එමෙන්ම අප විසින් කරන සියලුම අනාවරණයන් සම්බන්ධයෙන් අප වගකියන අතරම එම අනාවරණයන් හරහා ඔබ යම් අපහසුතාවකට ලක්වුයේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු දිමේ අයිතිය අප විසින් තහවුරු කර තිබෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

හිත රිදුනානම්,බොරුවක් කියලා හිතනවානම් දැන්ම ලියන්න.පිළිතුරු දිමේ අයිතිය තහවුරු කර තිබේ.

desman@ejournalistlk.co.uk

editor@lankanewsnetwork.org
srilankaxnews@gmail.com

www.lankanewsnetwork.org

We are pleased to inform all Sri Lankan nationals that you can read again The Lanka News Web. today website (www.lankanewsweb.today/www.lankanewsweb.info/ www.lankanewsweb.org), which was suppressed and banned by the Sri Lankan government on many occasions, in new wed address www.lankanewsnetwork.org. Or www.lankaecast.com Accordingly, we would like to emphasize that every news published on the website www.lankanewsnetwork.org is reported responsibly.

Also, please note that while we are responsible for all the disclosures we make, we have confirmed the right to reply if you are inconvenienced by those disclosures.

Right to reply,

desman@ejournalistlk.co.uk

editor@lankanewsnetwork.org
srilankaxnews@gmail.com
Lanka News Network Uncensored News Of The Sri Lanka Regime

හිත රිදුනානම්,බොරුවක් කියලා හිතනවානම් දැන්ම ලියන්න.පිළිතුරු දිමේ අයිතිය තහවුරු කර තිබේ.
Lanka News Network Uncensored News Of The Sri Lanka Regime
Top