බෙදුම්වාදීන්ගෙන් රට බෙරාගැනිම සදහා වන අරගලය ඒතිහාහාසික නුගේගොඩ නගරයෙන් ආරම්භ කිරිමට නියමිතයි.

Top